محیط زیست
پیامدهای اجتماعی سیلاب خوزستان با تاکید بر رفاه اجتماعی

اعظم عبدالهی بروجنی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، ، صفحه 61-76

چکیده
  در کشورهای توسعه یافته یکی از هدف‌های مهم سیاستگذاران اقتصادی ارتقای سطح رفاه اجتماعی در جامعه است. در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته افزایش رفاه اجتماعی را هم یکی از هدف‌های اصلی و از معیارهای توسعه‌یافتگی در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای ...  بیشتر