نویسنده = سیروس شفقی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل پیشگیری از جرم در منطقه 5 شهر تهران در ایران بر اساس رویکرد CPTED

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 7-16

محمدرضا فردین؛ سیروس شفقی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره رجبی