نویسنده = حمید رضا جعقری
تعداد مقالات: 1
1. پایش مکانی – زمانی شبکه سبز اکولوژیک شهر کرج از منظر اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 65-74

یحیی چهرآذر؛ حمید رضا جعقری؛ فائزه چهرآذر