نویسنده = ابراهیم فرهادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی ناموزن توسعه شهری در منطقه 4 تهران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 75-88

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی