پایش مکانی و زمانی پدیده‌های آب و هوایی مرتبط با گرد و غبار در شهرهای ایران

سعید موحدی؛ خداکرم حاتمی بهمن‌بیگلو؛ مهدی نارنگی‌فرد

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 37-48

چکیده
  پدیده‌ی گرد‌و‌غبار از مهم‌ترین پدیده‌های جوی مخرب و موثر در تغییرات آب و هوایی است، بنابراین شناخت ویژگی‌های آن از نظر فراوانی، مکان و زمان رخداد دارای اهمیت است، بدین جهت در این نوشتار به منظور ارزیابی و پایش مکانی و زمانی رخداد پدیده‌‌های مرتبط با گرد‌و‌غبار در شهرهای ایران از 85 ایستگاه همدید در بازه زمانی مشترک 20 ساله و از ...  بیشتر