برنامه ریزی شهری
ارزیابی و سنجش میزان رضایت مندی از مجتمع های مسکن مهر (منطقه پردیسان شهر مقدس قم)

پاکزاد آزادخانی؛ مصطفی توکلی نغمه؛ مهدی خداداد

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، ، صفحه 47-60

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از مجتمع‌های مسکن مهر پردیسان شهر قم می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی _ تحلیلی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می‌باشد. جامعه‌آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر پردیسان و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 375 نفر برآورده شد. ...  بیشتر

بررسی توزیع مراکز درمانی شهر ایلام به منظور ارائه الگوی مطلوب

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا رحیمی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 7-18

چکیده
  یکی از مسائل مهم در برنامه‌ریزی شهری،استفاده بهینه از زمین و برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری است. ارائه خدمات درمانی یکی از فعالیت‌هایی است که عدم دسترسی به آن می‌تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد. دسترسی به خدمات درمانی را می‌توان از دو بعد فقدان کاربری و عدم قرارگیری مناسب آن مورد بررسی قرار داد. با توجه به مطالعات میدانی ...  بیشتر

بررسی جایگاه ویژگی‌های قومی در شکل گیری محلات شهری ایلام

پاکزاد آزادخانی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، ، صفحه 7-18

چکیده
  مسئله هویت قومی، موضوعی است که در تاریخ بشریت همواره مطرح بوده است. ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ همگنی ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای را در ﻓﻀـﺎی ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده ﺑﻮد، اﻣﺮوزه ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در درون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺷﻬﺮﻫﺎ و محله‌ها ﺑـﻪ ﻛـﺎﻧﻮن‌های ﻫﻮﻳـﺖ‌های ﻗﻮمی و ﻓﺮﻫﻨگی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. هدف ...  بیشتر