سنجش امنیت در محلات شهری (مطالعة موردی محلات مرداویج و مفت‌آباد شهر اصفهان)

نیلوفر یوسفی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 113-126

چکیده
  امنیت یکی از نیاز‌های اساسی انسان و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است که با گسترش روند شهرنشینی و تبعات ناشی از آن اهمیت روزافرون می‌یابد. با توجه به مفهوم چند بعدی و گستردة امنیت، شاخص‌های مربوطه از طیف وسیعی برخوردار می‌باشند. هدف پژوهش حاضر سنجش امنیت در دو محلة شهر اصفهان (مرداویج و مفت‌آباد) است که با فرض رابطة معنادار بین کاهش ...  بیشتر