نویسنده = زهرا رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع مراکز درمانی شهر ایلام به منظور ارائه الگوی مطلوب

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 7-18

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا رحیمی