برنامه‌ریزی راهبردی توسعه فضای سبز محلات شهر اصفهان

احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی؛ زهرا جمشیدی

دوره 4، شماره 13 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 7-20

چکیده
  برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، مجموعه فعالیت‌هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته‌ها و نیازهای جامعه‌ی شهری سامان می‌بخشد و این مقوله، هسته‌ی اصلی برنامه‌ریزی شهری را تشکیل می‌دهد. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن، دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهر و پیچیدگی زیست‌محیطی آنها، موجودیت فضای ...  بیشتر