ارزیابی نظریه پروگرام در چارچوب ارزشگذاری پروگرام ارگ جهان‌نمای اصفهان

محمود محمدی؛ داریوش مرادی؛ مولود صالحی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، ، صفحه 55-72

چکیده
  پروگرام‌های شهری در راستای رفع مشکلات و بهبود شرایط اجتماعی تهیه، طراحی و اجرا می‌گردند. عاملی که اجرای موفقیت‌آمیز آن را تضمین می‌کند، برخورداری از نظریه پروگرام می‌باشد، چرا که نظریه پروگرام به تعریف انگاشتی می‌پردازد که پروگرام قصد انجام آن را دارد. در این راستا به منظور هدایت عمل برنامه‌ریزی، فرآیند ارزیابی نظریه پروگرام ...  بیشتر