برنامه ریزی شهری
ارزیابی و سنجش نقش شاخص‌های محیط طبیعی در توسعه کالبدی شهرها مطالعه موردی (شهرهای کشور ایران)

علی حاجی زاده؛ کوروش افضلی؛ کرامت ا... زیاری

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، ، صفحه 72-91

چکیده
  امروزه اکثر محققان معتقدند ارتباط معناداری میان الگوی توسعه کالبدی شهر (فرم شهر) و وضعیت شاخص‌های محیط طبیعی وجود دارد؛ بنابراین ازآنجاکه ساماندهی الگوی گسترش کالبدی شهرها امری ضروری است؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به نگرشی کلی از الگوی رفتاری شاخص‌های محیط طبیعی بر توسعه و گسترش کالبدی  شهرهای کشور بوده است. در این پژوهش، ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
مدل ارزیابی تحقق پذیری برنامه ریزی راهبردی در شهرسازی ایران

گشتاسب کیانی؛ کوروش افضلی؛ کرامت ا... زیاری

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 43-57

چکیده
  ارزیابی تحقق‌پذیری طرح‌های شهری، قبل از اجرای آنها مهم است. تحقق‌پذیری طرح‌های شهری، یکی از چالش‌های بزرگ برنامه‌ریزی شهری در ایران است. پژوهش‌های شهری نشان می‌دهد که"توسعه شهری" در جهان امروز فرآیندهای پیچیده‌ای را طی می‌کند و گذرگاه اصلی آن از پیچ و خم‌های "اقتصاد سیاسی "و از میان رویکردهای مختلف ایدیولوژیک می‌گذرد. این نظریه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
شناسایی فعالیت‏های رقابت‏ پذیر در منطقه مادرشهری اراک با رویکرد پایداری اقتصادی

مینا افتخارنیا؛ کرامت ا... زیاری؛ مجید نادری

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، ، صفحه 31-46

چکیده
  در قرن اخیر رشد شتابان شهرنشینی و فرایند جهانی شدن منجر به گسترش مفهوم رقابت ‏پذیری در سطوح مختلف بین ‏المللی، ملی، منطقه ‏ای و محلی شده است. با توجه به ارتباط متقابل بین ابعاد مختلف محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی، عدم توجه به سایر بخش‏ها و توجه صرف به حوزه اقتصادی، منجر به افزایش آسیب‌های محیطی و اجتماعی در سیستم­های شهری ...  بیشتر