نویسنده = نجما اسمعیل پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع فضایی مراکز انتظامی و رابطه آن با میزان جرم در شهر یزد

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 23-36

نجما اسمعیل پور؛ مهین حاضری؛ فرزانه دستا