تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده‌های پانل (مطالعه موردی: شهرهای غرب استان مازندران)

سیدفخرالدین فخرحسینی؛ الهام فاضلی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 99-108

چکیده
  برایبسیاریازخانوارهامفهوممسکنچیزیبیشترازیکسرپناهاست.برای اینگونهخانوارهااحتمالاًمسکنمهمترینداراییدرسبدمالیآنهااست. اینوضعیتبهگونه‌ایاستکهمسکندربیشترکشورهای صنعتیبهعنوانمهمترینجزءتشکیلدهنده‌ثروتشخصیمحسوبمی‌شود. باعنایتبهگرانبودنهزینه‌خدماتدراینبخش،خدماتمسکنازجمله هزینه‌هایعمدهیخانواربهحسابمی‌آید.قیمتمسکنازمهمترینعلائق ...  بیشتر