برنامه ریزی شهری
تحلیل پراکنش فضایی احساس امنیت شهروندی در استان هرمزگان

لعیا جلیلیان؛ ایمان چقاجردی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، ، صفحه 105-118

چکیده
  امروزه آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش‌ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و پیش‌نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر برآورد و سطح‌بندی شهرستان‌های 13 گانه استان هرمزگان از نظر احساس امنیت شهروندی است که با استفاده از 13 متغیر امکان‌پذیر گردیده است. ...  بیشتر