نویسنده = نادیا داری پور
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جغرافیای جنسیتی در کشور

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 93-104

مسعود صفایی پور؛ نادیا داری پور


2. سنجش و ارزیابی آثار اجتماعی محلات مسکونی با تأکید بر احساس نابرابری اجتماعی(مطالعه موردی شهر امیدیه)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 133-146

محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی؛ نادیا داری پور


3. سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر امیدیه)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 49-62

محمدعلی فیروزی؛ مرتضی نعمتی؛ نادیا داری پور