مقایسه نابرابری توسعه‌ی استان کردستان با سایر استان‌های ایران

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 101-109

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه نابرابری ‌توسعه در بین استان کردستان و سایر استان‌های ایران طی دو دوره آماری 1375 و 1385 انجام گرفته است.روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است. برای سنجش نابرابری توسعه از 25 شاخص ‌مختلف جمعیتی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی که داده های آنها از منابع مکتوب و اسناد منتشر شده توسط سازمانهای رسمی اقتصادی- ...  بیشتر

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 67-82

چکیده
  ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با وجود تنوع و دارا بودن استعداها وپتانسیل های طبیعی ومحیطی در پهنه سرزمین ، نابرابری های زیادی در بین استانهای آن وجود دارد واگر چه در سالهای قبل از طریق برنامه های مختلف توسعه سعی در رفع این نابرابری ها شده است ولی به دلایل مختلف همچون انتخاب الگو های نامناسب توسعه و...، همچنان نابرابری بین ...  بیشتر