تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر یاسوج

محسن سقایی؛ سیدصادق نوروزپورمهریان؛ پریسا عباسی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 35-44

چکیده
  یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر(فشردگی یا پراکنش) و حومه‌نشینی یا نوشهرنشینی است. لذا آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می‌تواند نقش مهمی در میزان موفقیت برنامه‌ریزان شهری داشته باشد و به بهبود محیط‌های شهری کمک شایانی بنماید. هدف از این مقاله تحلیل الگوی فیزیکی گسترش شهر یاسوج ...  بیشتر