برنامه‌ریزی مکانی و امکان‏سنجی نواحی مستعد طبیعت‌گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه سلیمان‌تنگه شهرستان ساری)

اسدا... دیوسالار؛ مرتضی شعبانی؛ سید صادق حمیدی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 113-128

چکیده
  در یک سرزمین، نحوه ساماندهی و سیمای محیط‏های طبیعی و انسان‏ساخت، باید آینه تمام‏نمای چگونگی روند توسعه ملی در آن سرزمین باشد. امروزه، در پی بروز بحران‏های زیست‏محیطی، نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار، لازم می‏آید برنامه‏ها بر اساس شناخت و ارزیابی توان محیطی صورت گیرد تا هم بهره‏برداری در خور و ...  بیشتر