مکان یابی مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان همدان

گلنار مخفی؛ نسیم رونیاسی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ علی اکبر یالپانیان

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 79-94

چکیده
  این پژوهش، شناسایی نواحی مستعد توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان همدان را مد نظر دارد امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با استفاده از مدل طبیعت‌گردی مخدوم انجام شد. این مدل یک مدل خطی ریاضی چند مجهولی می‌باشد و برای شناخت قابلیت‌ها و توانمندی‌های بوم شناختی سرزمین کاربرد دارد. هر یک از پیراسنجه‌های ارائه شده در مدل از قبیل ...  بیشتر