نویسنده = محمدرضا پورجعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-54

قدسیه سامانی؛ محمدرضا پورجعفر