نویسنده = سمیه روشن رودی
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-14

میر نجف موسوی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سمیه روشن رودی