شماره جاری: دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-116 

1. ارائه یک مدل پیشگیری از جرم در منطقه 5 شهر تهران در ایران بر اساس رویکرد CPTED

صفحه 7-16

محمدرضا فردین؛ سیروس شفقی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره رجبی